ترجمه حکمت 339 نهج البلاغه

وقال (عليه السلام): صَوَابُ الرَّأْي بِالدُّوَلِ؛ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

سیاسی 

قدرت و حاكميّت انديشه

و درود خدا بر او، فرمود: استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): رأى درست وابسته دولتهاست. روى آورد به روى آوردن دولت و برود به رفتن آن.

و آن حضرت فرمود: رأى درست همراه قدرتهاست، با روى آوردن قدرت ها روى مى نمايد، و با رفتن قدرتها مى رود.

[و فرمود:] رأى راست دولت را همراه است با آن روى آرد و با رفتن آن برود.

امام عليه السّلام (در باره انديشه) فرموده است:

انديشه درست وابسته به دولتها و برتريها و دارائيها است كه رو مى آورد با رو آوردن آنها و مى رود با رفتن آنها (هر كه را بخت و دولت يار باشد هر چه انديشد درست آيد و تير تدبيرش به هدف مراد رسد و چون از او رو برگرداند هر چه انديشد نادرست آيد و عكس مراد نتيجه دهد هر چند خردمندترين مردم باشد).

امام عليه السلام فرمود: رأى صائب همراه با قدرت و حكومت است؛ با آن مى آيد و با آن مى رود. (تا راى صائب نباشد قدرت به دست نمى آيد، يا تا قدرت در دست نباشد رأى صائب حاصل نمى شود).