ترجمه حکمت 435 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ، وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ؛ وَ لَا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ، وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ؛ وَ لَا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ، وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اعتقادی 

ارزش هاى والاى اخلاقى

و درود خدا بر او، فرمود: خدا در شكرگزارى را بر بنده اى نمى گشايد كه در فزونى نعمت ها را بر او ببندد،

و در دعا را بر روى او باز نمى كند كه در اجابت كردن را نگشايد،

و در توبه كردن را باز نگذاشته كه در آمرزش را بسته نگهدارد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): نشود كه خدا در شكر را به روى بنده اى بگشايد، در حالى كه، در افزون شدن نعمت را به رويش بسته باشد. و نشود كه در توبه را بگشايد، در حالى كه، در آمرزش را بسته باشد.

و آن حضرت فرمود: اين نيست كه خداوند باب شكر را بر عبد باز كند و باب افزونى نعمت را ببندد، و درب دعا را بر عبد بگشايد و درب اجابت را ببندد، و باب توبه را بر عبد باز كند و درب مغفرت را ببندد.

[و فرمود:] خدا در سپاس گفتن را بر بنده اى نمى گشايد حالى كه در نعمت را به روى او ببندد، و در دعا را بر روى او باز نمى كند و در پذيرفتن را بر وى فراز. و در توبه را به روى بنده نمى گشايد و در آمرزش را بر وى ببندد و استوار نمايد.

امام عليه السّلام (در باره شكرگزارى و دعاء و توبه) فرموده است:
1- نمى شود كه خدا بر بنده در سپاسگزارى را بگشايد (امر بشكر فرمايد) و در افزونى را به رويش ببندد (بر نعمت نيافزايد)
2- و در دعاء و درخواست را بگشايد (دستور دهد كه از او بخواهند) و در روا شدن را به رويش ببندد (درخواست او را نپذيرد)
3- و در توبه را بگشايد و در آمرزش را به رويش ببندد (گناهش را نيامرزد).

امام عليه السلام فرمود: چنين نيست كه خداوند درِ شكر را به ‏روى بنده‏ اى بگشايد و درِ فزونى نعمت را به‏ رويش ببندد، و چنين نيست كه خداوند باب دعا را به ‏روى كسى بگشايد و باب اجابت را به ‏رويش ببندد، و نيز چنين نيست كه خداوند در توبه را به روى كسى باز كند و در آمرزش را به‏ رويش ببندد.