ترجمه حکمت 461 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

غيبت نشانه ناتوانى

و درود خدا بر او، فرمود: غيبت كردن تلاش ناتوان است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): غيبت كردن تنها سلاح ناتوان است.

و آن حضرت فرمود: غيبت كوشش ناتوان است.

[و فرمود:] به زشتى ياد كردن مردمان پشت سر آنان، سلاحى است براى مرد ناتوان.

امام عليه السّلام (در نكوهش غيبت) فرموده است:

غيبت و سخن گفتن پشت سر کوشش ناتوان است (تنها وسيله اى كه شخص ناتوان مى تواند بآن از دشمن انتقام كشد يا بر كسى حسد و رشك برد بد گوئى پشت سر او است).

امام(عليه السلام) فرمود: غيبت كردن، آخرين تلاش شخص ناتوان است.