حکمت های 2601 تا 2609 چیست ؟

داخل نهج البلاغه به ترجمه استاد محمد دشتی بعد از حکمت 260 فصلی وجود دارد که دارای 9 روایت است، این فصل بین حکمت های 260 و 261 قرار دارد. ما برای اینکه ترتیب و شماره گذاری حکمت ها داخل وب سایت دچار بهم ریختگی نشود این فصل را به این شکل شماره گذاری کردیم: 2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609 در اینجا بعد از عدد 260 اعداد 1,2,3,4,5,6,7,8,9 به ترتیب نشان دهنده شماره روایت های این فصل هستند.

تصویری که در اینجا برای شما قرار داده ایم، بخشی از فهرست حکمت ها می باشد که روایات این فصل بین حکمت های 260 تا 261 به ترتیب از 1 تا 9 قرار دارد: