حکمت های 2601 تا 2609 چیست ؟

داخل نهج البلاغه به ترجمه استاد محمد دشتی بعد از حکمت 260 فصلی وجود دارد که دارای 9 روایت است، این فصل بین حکمت های 260 و 261 قرار دارد. ما برای اینکه ترتیب و شماره گذاری حکمت ها داخل وب سایت دچار بهم ریختگی نشود این فصل را به این شکل شماره گذاری کردیم: …

حکمت های 2601 تا 2609 چیست ؟ ادامه »